XXX

ปิด

บทความดีๆต้องแชร์ให้เพื่อน
หน้าหลัก ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. การยอมรับเงื่อนไข

 • ในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้ตราบใดที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
 • ผู้เยาว์สามารถใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • การใช้บริการถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ เงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไข

2. การจัดการข้อมูล

 • เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงแก่บริษัท
 • บริษัทถือว่าการกระทำทุกประการภายใต้รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ต้องจัดการดูแลรหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
 • บริษัทบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจากบริการ

3. ข้อห้าม

เมื่อใช้บริการห้ามผู้ใช้กระทำการใดๆดังต่อไปนี้

 • การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพาษา มติหรือคำสั่งศาล และมาตรการทางการบริหารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 • การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม เช่น การเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามกอนาจาร เป็นการดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 • การกระทำที่ละเมิดสิทธิของบริษัทและบุคคลที่สาม (ทรัพท์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายกาค้า ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆตามกฎหมายและสัญญา)
 • การกระทำที่เป็นการแอบอ้างบริษัทหรือบุคคลที่สามและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา
 • การใช้บริการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 • การใช้บริการเพื่อนัดพบหรือกระทำการคุกคามทางเพศ
 • การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่บริษัทไม่ได้กำหนดไว้
 • การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ต่อกองกำลังต่อต้านสังคม
 • การกระทำที่เป็นการชักชวนทางศาสนา
 • การเผยแพร่และส่งต่อโปรแกรมหรือไวรัสที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์
 • การรวบรวม เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทะเบียน ประวัติการใช้งานของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม
 • การกระทำที่ขัดขว้างการให้บริการของบริษัทและการใช้บริการของผู้ใช้ท่านอื่น
 • การสนับสนุนและส่งเสริมการกระทำใดๆที่กล่าวไว้ในข้อห้าม
 • การกระทำอื่นๆที่บริษัทตัดสินว่าไม่เหมาะสม

4. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้ใช้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายและภาระค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) ต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมทั้งกรณีที่บริษัทได้รับคำร้องจากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้) ผู้ใช้ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำเรียกร้องของบริษัท

5. การให้บริการ การปรับปรุงบริการ และการยกเลิกบริการ

 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตัวผู้ใช้เอง
 • บริษัทสามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการของผู้ใช้ได้โดยการพิจารณาจากความเหมาะสมตามปัจจัยต่างๆเช่น การลงทะเบียนที่ถูกต้อง อายุผู้ใช้ หลักฐานยืนยันบุคคล เป็นต้น
 • ผู้ใช้เป็นบุคคลเดียวที่สามารถครอบครองบัญชีการใช้บริการผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้กับบุคคลที่สาม
 • บริษัทสามารถเผยแพร่โฆษณาของบริษัทเองหรือของบุคคลที่สามได้บนบริการ
 • บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น
 • บริษัทจะวางมาตราการในการตัดสินตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบั บนี้ในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองกับผู้ใช้และบุคคลที่สามได้ว่าผู้ใช้ท่านอื่นจะไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทไม่หน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวเพื่อผู้ใช้และบุคคลที่สาม

6. เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม

 • กรณีที่มีข้อความภายใต้ชื่อ “เงื่อนไขการใช้งาน” “แนวทางการปฏิบัติ” “นโยบาย” (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม”) ในเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้ต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมด้วย
 • กรณีมีเนื้อหาที่คัดแย้งกันในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมและเงื่อนไขฉบับนี้ เนื้อหาในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ก่อน

7. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทเห็นชอบโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่บริษัทประกาศบนเว็บไซต์ที่บริษัทบริหารจัดการ บริษัทถือว่าการใช้บริการต่อไปของผู้ใช้เป็นการยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงแล้วที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566